มาตรการพักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม

เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย

การเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขมาตรการฯ

ผู้มีสิทธิ์เข้ามาตรการ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาทที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
ความช่วยเหลือ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเงินงวด = 0
ระยะเวลาให้พักหนี้ สูงสุด 6 เดือน เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา (งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

วิธีการเข้าร่วมมาตรการ

1
รอ SMS แจ้งการเปิดสิทธิ์ที่ MyMo Application
2
กดรับสิทธิ์ที่ MyMo Application
ธนาคารเปิดสิทธิ์ 2 เฟส

เฟสแรก : วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

เฟสสอง : สิงหาคม 2564

*หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย” วิธีที่ 1
1
เข้าสู่ระบบ MyMo กดเลือกแถบ “ปรับแผนการชำระหนี้”
2
เลือก “ปรับแผนการชำระหนี้”
เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย” วิธีที่ 2
1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือก “เมนูอื่นๆ”
2
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”

การทำรายการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

1
เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผน
2
กดเพื่อเลื่อนดูแผนอื่นๆ จากนั้น กด “เลือกแผนนี้” บนแผนที่ต้องการ
3
กดเพื่อเลื่อนกลับ
4
เลือกเหตุผลจากการได้รับผลกระทบทางตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากนั้น กด“ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารฯ” จากนั้น กด “ถัดไป”
5
กด “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดเงินงวด จากนั้น กด “ยืนยันเลือกแผนนี้”
6
รายละเอียดเงินงวดของแผนที่เลือก กดเพื่อย้อนกลับ
7
เลื่อนอ่านข้อตกลง กดจากนั้น กด “ยอมรับ”
8
ระบุรหัสผ่านเพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้จากนั้น กด “ถัดไป”
9
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับ OTP
10
กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนดจากนั้น กด “ถัดไป”

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา

1
แจ้งสถานะ “ส่งคำร้องเข้ามาตรการสำเร็จ” กด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” เพื่ออ่าน “สัญญามาตรการผ่อนปรน” จากนั้น กด “เสร็จสิ้น”
2
กด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล” เพื่อขอรับ E-contract ทาง E-mail
3
กด “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญาทาง E-mail

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และอ่านสัญญาครั้งต่อไป

1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือก “เมนูอื่นๆ”
2
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”
3
เลือกบัญชีที่เลือกปรับแผนแล้ว
4
สามารถกด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ
5
สามารถกด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ