สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ ผ่านได้แล้ววันนี้

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19/ ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

รายละเอียดสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

คุณสมบัติผู้กู้

  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  สำหรับผผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

จำนวนเงินให้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 • ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก
 • ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (18 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

 • แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเองผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

 • จะต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP
 • การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

 • ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของผู้ขอสินเชื่อที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

การแจ้งผลการพิจารณา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น)
 • หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ

 • จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

 • การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo Application หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

วงเงินโครงการ

 • ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
 • ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน วงเงินโครงการรวม 2,671,540,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

การยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo

1
เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
2
กดปุ่ม “สมัคร”
3
กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
4
กด “ถัดไป”
5
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”
6
อ่านรายละเอียดสินเชื่อและกด “ถัดไป”
7
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"
8
เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
9
กด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
10
กด “ยืนยัน”
11
กดรับรหัส OTP
12
ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
13
เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
14
รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด
15
รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ
16
หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

1
อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ
2
ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
3
ลูกค้ารับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก

1
กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
2
อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
3
เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า
4
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"
5
กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้
6
กดรับรหัส OTP
7
เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
8
แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด "เสร็จสิ้น" โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ระบบจะจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ไปยัง E-mail

คำถามที่พบบ่อย

หมวด 1 : ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo คืออะไร?

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐโดยขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำสัญญากู้เงิน ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขา


วัตถุประสงค์ของการกู้คืออะไร?
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจํา / บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา / ภัยทางเศรษฐกิจ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงิน
 • เพื่อใช้ในการลงทุน ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนสํารอง สําหรับการดํารงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

ใครขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้บ้าง?

เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่มี MyMo และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีรายได้ประจำ

 • พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี)

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปี)

วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย?

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร


ระยะเวลาการผ่อนชำระ?

ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) โดยปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร?
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน หรือเทียบเท่าร้อยละ 4.20 ต่อปี
 • กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19)
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) คืออะไร?

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ โดยขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร และไม่มีรายได้ประจำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) และภัยอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำสัญญากู้เงิน ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขา


วัตถุประสงค์ของการกู้ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19)” คืออะไร?
 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระและไม่มีรายได้ประจำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) แต่ยังมีภาระด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างภาระหนี้ที่ต้องชำระ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินในช่วงเวลาที่รายได้ลดลง
 • เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ โดยไม่จำเป็นต้องผิดนัดชำระหนี้ หรือต้องพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบหรือสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

ใครขอกู้ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19)” ได้บ้าง?
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ นอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ณ วันที่สมัครผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปี)
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาต
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย?

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร?
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน หรือเทียบเท่าร้อยละ 1.2 ต่อปี
 • กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ?

ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (คงเหลือ 18 งวด) โดยปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก


กลุ่มอาชีพใดไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าจ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ ผ่าน MyMo ได้?
 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานรัฐ รวมถึงข้าราชการบำนาญ
 • ลูกจ้าง/ พนักงานของธนาคารออมสิน และ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ (แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, นักบัญชี, นักกฎหมาย และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก ฯลฯ)
 • ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
 • ผู้ว่างงาน ตกงาน หรือถูกพักงาน

หากเคยได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ ผ่านสาขา วงเงินกู้ 10,000 บาท สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo ครั้งนี้ได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้ โดยวงเงินที่สามารถขอกู้ได้สูงสุด 10,000 บาทต่อราย โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก


ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้ โดยวงเงินที่ให้กู้สูงสุด 10,000 บาทต่อราย

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ พิจารณาตามหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 • กรณีผู้มีอาชีพอิสระ พิจารณาตามหลักเกณฑ์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ

ต้องใช้หลักประกันหรือไม่่?

ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ ในการขอกู้สินเชื่อในครั้งนี้


มีค่าธรรมเนียมหรือไม่?

ธนาคาร ยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ


สามารถขอกู้ได้เมื่อไร?

สามารถขอกู้สินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน MyMo โดยระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.38.0 และระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ Version 1.41.0 ขึ้นไป เริ่มอัปเดตได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการเต็ม


วงเงินโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo รวมกับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) หรือไม่?

ใช้วงเงินโครงการเดียวกัน โดยมีมูลค่าโครงการรวม 10,000 ล้านบาท


วงเงินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ คือวงเงินใด?

วงเงินโครงการรวม 2,671,540,000 บาท


กรณีลงทะเบียนเพื่อขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ผ่าน Website ธนาคารมาแล้ว สามารถยื่นขอกู้ผ่าน MyMo ได้อีกหรือไม่?
 • กรณีลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และมีการเปิดบัญชีสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo ได้อีก
 • กรณีลูกค้าลงทะเบียนผ่าน Website ธนาคาร แต่ยังไม่เคยได้รับการอนุมัติ สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo ได้อีกครั้ง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

ธนาคารจะพิจารณาประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากข้อมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau) ประกอบกับข้อมูลลูกค้าจากแบบแสดงข้อมูลลูกค้า (KYC/CDD) ที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับธนาคาร


ต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อผ่าน MyMo ?

ใช้เพียงบัตรประชาชนในการสมัครขอสินเชื่อผ่าน MyMo และต้องมี e-Mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Contract)


ระยะเวลาการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก หมายถึงอย่างไร?

ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกหลังธนาคารจ่ายเงินกู้


ระหว่างปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก ธนาคารคิดดอกเบี้ยหรือไม่?

ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามปกตินับตั้งแต่วันจ่ายเงินกู้


หากประสงค์ไม่ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก สามารถทำได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้


ลูกค้าที่เข้ามาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Opt in) สามารถขอกู้สินเชื่อ ผ่าน MyMo ได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


ลูกค้าที่อยู่ในสถานะ “ตัดจำหน่ายหนี้สูญ (Write-off)” สามารถขอกู้ได้หรือไม่?

ไม่สามารถขอกู้ได้


ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) สามารถขอกู้สินเชื่อผ่าน MyMo ได้หรือไม่?

ไม่สามารถขอกู้ได้


ช่องทางการชำระสินเชื่อผ่าน MyMo ?

การชำระเงินงวดปกติจะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้นการชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ


หมวด 2 : การทำรายการขอสินเชื่อ ผ่าน MyMo

ขั้นตอนการขอสินเชื่อต้องทำอย่างไรบ้าง?
 • ให้ Update MyMo โดยระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.38.0 และระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ Version 1.41.0 ขึ้นไป เริ่มอัปเดตได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการเต็ม
 • ทำการ Login เข้า MyMo
 • กดเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่าน MyMo
 • ศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 • กรอก Laser ID หลังบัตรประชาชน โดย 2 หลักแรกเป็นตัวอักษร และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อ (วงเงินกู้, วันเริ่มชำระและวันครบกำหนดชำระงวดสุดท้าย, วิธีชำระเงิน, บัญชีรับโอนและหักชำระเงินกู้)
 • กด “ยอมรับ” ข้อกำหนดและเงื่อนไข (T&C) โดยลูกค้าต้องเลื่อนอ่านจนสุดหน้า
 • กด “ยินยอม”ให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต และ กด “ยืนยัน” อีกครั้ง หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • กด “รับรหัส OTP” และรับรหัสทาง SMS เพื่อ Verify หมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้งาน
 • หน้าจอจะแสดงหนังสือความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะสามารถกด Save ที่ เพื่อบันทึกไฟล์รูปได้
 • หลังจากนี้ จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง โดยหน้าจอจะแสดง “อยู่ระหว่างพิจารณา”
 • ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผลพิจารณาผ่าน SMS และ Push Notification เพื่อให้กลับเข้ามาดูผลการพิจารณาผ่าน MyMo
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะต้องเข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาภายใน 7 วัน
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อ (วงเงินกู้, วันเริ่มชำระและวันครบกำหนดชำระงวดสุดท้าย, วิธีชำระเงิน, บัญชีรับโอนและหักชำระเงินกู้) อีกครั้งก่อนทำสัญญาเงินกู้
 • ศึกษารายละเอียดของสัญญาเงินกู้ เมื่อเลื่อนจนสิ้นสุดหน้าจอ ลูกค้าจะสามารถกดปุ่มยอมรับได้
 • เมื่อยอมรับสัญญาแล้ว ใส่รหัส Passcode ของ MyMo จากนั้นกด “ขอรับรหัส OTP” ทาง SMS อีกครั้ง
 • หน้าจอจะแสดง “สมัครสินเชื่อสำเร็จ”

จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านช่องทางใด?
ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น) โดยมีรายละเอียดข้อความดังนี้
 • กรณีผ่านการพิจารณา “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”
 • กรณีไม่ผ่านการพิจารณา “คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”
การแจ้งผลการพิจารณา “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ”
 • กรณีผ่านการพิจารณา “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแล้วต้องทำอย่างไร?

จะต้องเข้าไปทำสัญญาใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • Login เข้า MyMo
 • กดเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 • หน้าจอจะแสดงข้อความ “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน” กด “ถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ
 • หน้าจอจะแสดง รายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับ กด “ถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ
 • ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเงินกู้ และกด “ยอมรับ”
 • ใส่ Passcode ของ MyMo และกด “ขอรับรหัส OTP” เมื่อกรอกรหัส OTP แล้ว หน้าจอ MyMo จะแสดง “สมัครสินเชื่อสำเร็จ ธนาคารจะเปิดบัญชี และโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอน ภายใน 24 ชั่วโมง”
 • ระบบงานจะทำการเปิดบัญชีสินเชื่อและโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง

เมื่อทำสัญญาบน MyMo เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินกู้เมื่อไร?

จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo


ถ้าไม่ได้เข้า MyMo เพื่อยอมรับสัญญาสินเชื่อภายใน 7 วันจะเป็นอย่างไร?

ระบบจะแจ้งเตือน “คำขอหมดอายุ” ลูกค้าสามารถสมัครขอสินเชื่อ ใหม่อีกครั้งได้


หมวด 3 :ช่องทางการติดต่อ

มีช่องทางในการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียนทางไหนบ้าง?
 • ติดต่อได้ทั้ง Call Center 1115 และ 1143
 • สาขาของธนาคารออมสิน

หมวด 4 : คำถามประจำจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo (Phase I)

สามารถตรวจสอบ Version ของ MyMo ได้อย่างไร?

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

 • Login เข้า MyMo
 • เลือก Icon (3 ขีดแนวนอน) ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ
 • เลือกเมนู “อื่นๆ”
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ”

เมื่อกดสมัครสินเชื่อแล้วระบบแสดง Error “ไม่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน เพื่อตั้งค่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีหลักสำหรับการรับเงิน (E:062:0005)” ต้องแก้ไขอย่างไร?

ติดต่อสาขาทำการตรวจสอบข้อมูลสถานะบัญชีหลักของ MyMo ดังนี้

  เข้าระบบงาน Web CSR

 • การจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ประวัติการปรับปรุงข้อมูล
 • ค้นหารายการ Mobile Banking - Primary Account

ระบบงานจะแสดงข้อมูลบัญชีหลัก MyMo ของลูกค้า ให้สาขาทำการตรววจสอบว่าบัญชีดังกล่าวมีสถาะเป็น Active หรือไม่ หากไม่ใช่ให้ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีหลัก MyMo ใหม่


กรณีลกรอกเลขหลังบัตร แล้วระบบแจ้งเตือน “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ (E:062:0001)” หมายความว่าอย่างไร?

ลูกค้าไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ อายุ, อาชีพ, ติดข้อจำกัดอื่นๆ, มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ, มีบัญชีหนี้นอกระบบ, มีสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ติดสถาะนะ Fraud, ติด Blacklist


กรณีกรอกเลขหลังบัตร แล้วระบบแจ้งเตือน “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)” หมายความว่าอย่างไร?

ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้อง เกิดได้หลายสาเหตุอาจเนื่องมาจาก

 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบหมายเลขหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ว่าได้ทำการกรอกถูกต้องหรือไม่ โดยระบุ (อักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข 10 หลัก)
 • ลูกค้าทำบัตรประชาชนใหม่และยังไม่ไปอัพเดตข้อมูลที่สาขา ให้นำบัตรประชาชนมาปรับปรุงข้อมูลที่สาขาของธนาคารออมสิน
 • มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ระบบรองรับไม่ทัน
 • ลูกค้าเพิ่งทำบัตรประชาชนใหม่ข้อมูลจะยังไม่ถูกอัพเดตในระบบ
 • ข้อมูลในบัตรประชาชนมีเฉพาะ ปีเกิด จะทำให้ไม่สามารถสมัครได้

เมื่อไม่ได้รับรหัส OTP ทั้งจาก SMS หรือ e-Mail จะต้องทำอย่างไร?

เนื่องจากระบบไม่ได้ทำการส่งให้อัตโนมัติ ลูกค้าจำเป็นต้องกดปุ่ม “รับรหัส OTP” ก่อน และทำการใส่รหัสภายใน 2 นาที


กรณีได้รับ SMS หรือ หน้าจอแสดงข้อความ "คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด" เป็นเพราะสาเหตุใด?

สาเหตุในการไม่ได้รับอนุมัติ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หลังขั้นตอนการพิจารณา ได้แก่

 • ลูกค้าไม่ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตฯ
 • ลูกค้าให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตฯ แต่คะแนนเครดิต (Bureau Score) ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หน้าจอ MyMo แจ้งให้ชำระเดือนหน้า?

หน้าจอ MyMo เมนูสินเชื่อเสริมพลังฐานราก แสดงข้อความ “ยอดที่ต้องชำระ 0.00 บาท ก่อน DD/MM/YY” หมายถึง ไม่มียอดที่ต้องชำระ ในเดือนนั้นๆ ซึ่งหน้าจอจะแสดง 0.00 บาท ตลอดระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก และในงวดที่ 7 หน้าจอจะแสดงยอดที่ลูกค้าต้องชำระจริง


สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ ผ่าน MyMo สามารถปิดบัญชีก่อนครบกำหนดได้หรือไม่?

สามารถปิดบัญชีก่อนครบกำหนดได้เต็มจำนวนผ่านสาขาของธนาคารออมสิน


การเปิดดูสัญญาเงินกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ ผ่าน MyMo ในรูปแบบ .pdf มีวิธีการใส่รหัสอย่างไร?

ใส่รหัสตาม Format วันเดือนปีเกิด เช่น หากลูกค้าเกิด 1 เมษายน 2534 ให้ใส่รหัส 01042534


หากได้รับอนุมัติ แต่ไม่ได้รับเงินกู้เกิดจากสาเหตุใด?
 • เนื่องจากระบบมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้อีกครั้งและพบว่าลูกค้าอาจผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติหลังจากที่ลูกค้ายอมรับสัญญาเงินกู้ ระบบจะปฏิเสธการจ่ายเงินกู้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลทำให้สัญญานั้นไม่มีผลทางกฎหมาย ลูกค้าสามารถขอหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้
 • บัญชีหลักที่ผูกกับ MyMo (Primary Account) อาจติดข้อจำกัดทางบัญชี ลูกค้าต้องติดต่อสาขาเพื่อทำการแก้ไข

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo

ติดต่อ MyMo Call Center 1143 หรือ GSB Contact Center 1115

เช็ค จ่าย โอน แจ้ง ง่ายๆให้ธนาคารอยู่กับคุณทุกที่