สินเชื่ออิ่มใจ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สินเชื่ออิ่มใจ

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
หลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกัน
การชำระหนี้ ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 1
1
เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner “สินเชื่ออิ่มใจ”
2
อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้น กด “เข้าสู่เมนู”
เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 2
1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “บัญชี”
2
กดเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” เลือก “สินเชื่ออิ่มใจ”

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

1
อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้น กดปุ่ม “สมัคร”
2
กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
3
กด “ถัดไป”
4
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้น กด “ยืนยัน”
5
กด “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง”
6
เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอและกด “ถัดไป”
7
อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
8
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
9
เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
10
กด “ยอมรับ”
11
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับรหัส OTP
12
ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด “ถัดไป”
13
กด “ยืนยัน” รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย
14
สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

1
กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
2
อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
3
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
4
กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้น กด “ถัดไป”
5
กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP
6
กรอกรหัส OTP และกด “ถัดไป”
7
แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

1
อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
2
ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
3
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)