สินเชื่ออิ่มใจ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สินเชื่ออิ่มใจ

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
หลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกัน
การชำระหนี้ ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 1
1
เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner “สินเชื่ออิ่มใจ”
2
อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้น กด “เข้าสู่เมนู”
เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 2
1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “บัญชี”
2
กดเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” เลือก “สินเชื่ออิ่มใจ”

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

1
อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้น กดปุ่ม “สมัคร”
2
กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
3
กด “ถัดไป”
4
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้น กด “ยืนยัน”
5
กด “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง”
6
เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอและกด “ถัดไป”
7
อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
8
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
9
เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
10
กด “ยอมรับ”
11
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับรหัส OTP
12
ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด “ถัดไป”
13
กด “ยืนยัน” รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย
14
สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

1
กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
2
อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
3
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
4
กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้น กด “ถัดไป”
5
กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP
6
กรอกรหัส OTP และกด “ถัดไป”
7
แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

1
อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
2
ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
3
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / ผู้ประกอบการรถ Foot Truck ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ ร้านแบบ หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้สนใจใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจควรดำเนินการอย่างไร

 1. ลงทะเบียนผ่าน www.gsb.or.th
 2. หลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ กรุณาตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ผ่าน www.gsb.or.th จะได้รับ Notification / SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ขอสินเชื่อลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสามารถขอกู้ได้ที่ MyMo ในขั้นตอนถัดไป

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทน

เอกสารประกอบสำหรับการลงเบียนสินเชื่ออิ่มใจมีอะไรบ้าง

 1. ไฟล์ภาพถ่ายผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ
 2. ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์ เป็นต้น
 3. แผนที่ร้านค้า
 4. Link ร้านค้าใน Social Media

กรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบกิจการที่บ้านของตนเองแต่ไม่มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้เอกสารใดแทนได้

ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อที่เป็นเจ้าของบ้านแทนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ ควรมีลักษณะอย่างไร

ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการควรเห็นลักษณะ รูปแบบร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ

สามารถบันทึกหน้าจอจาก Google Map แทนแผนที่ร้านค้าเพื่อลงทะเบียนได้หรือไม่

ได้ ในการบันทึกหน้าจอควรให้เห็นสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของผู้ขอสินเชื่อ

ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังหรือไม่

ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

เมื่อผ่านเกณฑ์เบื้องต้นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

 1. กรณีที่มี MyMo แล้ว จะพบเมนูเพื่อใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจที่ MyMo
 2. กรณีที่ยังไม่มี MyMo ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอสมัครใช้บริการ MyMo ที่ธนาคารออมสินสาขา

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพบว่าให้แนบเอกสารเพิ่มเติมเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

 1. รูปแบบร้านค้าไม่ชัดเจน
 2. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา

ผู้ขอสินเชื่อที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หรือไม่

ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

เมื่อผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในระบบลงทะเบียนแล้วจะต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อผ่าน MyMo

ใช้เพียงบัตรประชาชนในการสมัครขอสินเชื่อผ่าน MyMo และต้องมี E-Mail ที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Contract)

ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านช่องทางใด

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน MyMo และ SMS

เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ต้องทำอย่างไร

จะต้องเข้าไปยืนยันการทำสัญญาใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อทำสัญญาบน MyMo เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินกู้เมื่อไร

จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

ติดต่อได้ทั้ง Call Center1115 และ 1143 / สาขาของธนาคารออมสิน

ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ผู้ขอสินเชื่อจะถูกตรวจสอบ Credit Bureau หรือไม่

ตรวจ Credit Bureau โดยผู้ขอสินเชื่อยืนยัน Consent ผ่าน MyMo

การส่งชำระสินเชื่ออิ่มใจ สามารถส่งชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สินเชื่ออิ่มใจส่งชำระอัตโนมัติโดยหักบัญชีเงินฝากของที่ผูกบัญชีไว้กับ MyMo / ธนาคารออมสินสาขา

สามารถปิดบัญชีสินเชื่ออิ่มใจผ่าน MyMo ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ จะต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเท่านั้น

เมื่อได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกเมื่อใด

จะได้รับการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) และเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่ 7 โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรก เช่น ได้รับเงินกู้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สัญญากำหนดให้ชำระหนี้ทุกสิ้นเดือน ดังนั้น จะเริ่มชำระภายในสิ้นเดือน มกราคม 2565 เป็นงวดแรก