MyMo MyFund

ลงทุนแบบดิจิทัลง่ายๆ เพื่ออนาคต

ต่อยอดเงินออมผ่านรูปแบบการลงทุนด้วย MyMo MyFund

มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ
ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

MyMo MyFund

บริการ MyFund ผ่าน Mobile Banking (MyMo) คือบริการธุรกรรมกองทุน โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถเลือกทำธุรกรรมซื้อกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการฯ สามารถทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ตลอด 24 ชม. บริการ MyFund จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขา

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ลูกค้าที่ใช้บริการ MyMo Application
 • มีสัญชาติไทย และอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

การเปิดบัญชีกองทุน

 • เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund กับพนักงานผู้แนะนำการลงทุน ด้วยเครื่องให้บริการ Smart Device (SUMO) ได้ทุกสาขา
 • เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

กำหนดวันเปิดให้บริการ

 • ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ช่วงเวลาในการให้บริการ

 • เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund ให้บริการตามเวลาที่สาขาเปิดทำการ
 • การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน MyMo MyFund สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม.
 • - รายการคำสั่งซื้อที่ ส่งก่อนเวลา 15.30 น. จะมีผล ณ วันทำรายการ

  - รายการคำสั่งซื้อที่ ส่งหลังเวลา 15.30 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

 • การส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่าน MyMo MyFund สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม.
 • - รายการคำสั่งขายที่ ส่งก่อนเวลา 15.00 น. จะมีผล ณ วันทำรายการ

  - รายการคำสั่งขายที่ ส่งหลังเวลา 15.00 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

 • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน(ปัจจุบัน ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบน MyMo MyFund)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

จำนวนเงินขั้นต่ำ/สูงสุด

 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

บัญชีชำระเงินสำหรับซื้อหน่วยลงทุน

 • ได้ทุกบัญชีที่แสดงบน MyMo Application ทั้งนี้ต้องเป็นบัญชีของตนเองเท่านั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร

บัญชีรับเงินขายคืน/ปันผล

สามารถเลือกบัญชีรับเงินขายคืน/ปันผล ได้ 1 บัญชีจาก 4 ประเภท ดังนี้
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ออมเงิน ออมธรรม
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
 • หรือ บัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากในชื่อของตนเอง โดยไม่เป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือไม่เป็นบัญชีร่วม

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การใช้งาน MyMo MyFund กรณีที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนที่สาขา

1
ทุกครั้งที่เข้าเมนู MyMo MyFund ต้องกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
2
สามารถเข้าดูข้อมูลกองทุนได้โดยกดที่เครื่องหมาย
3
สามารถกดที่กองทุนที่สนใจเพื่ออ่านหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญได้
4
กดเพื่ออ่านหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ
5
หากกดปุ่มซื้อจะมีข้อความแจ้งให้ไปทำการเปิดบัญชีกองทุนที่สาขาโดยต้องนำบัตรประชาชนไปด้วย

การใช้งาน MyMo MyFund หลังจากเปิดบัญชีกองทุนที่สาขาเรียบร้อยแล้ว

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ MyMo MyFund

1
Log In เข้าสู่ระบบ
2
กดที่ Icon Menu
3
กดที่เมนู “MyMo MyFund”
4
เลื่อนหน้าจอเพื่ออ่านและกดยอมรับทุกครั้งที่เข้าใช้เมนู “MyMo MyFund”

การแสดงข้อมูล Portfolio กองทุน

รูปแบบการแสดงผลหน้าจอ Portfolio เป็นไปได้ 4 กรณี ดังนี้
1
กรณียังไม่เคยซื้อกองทุน
2
กรณีที่เพิ่งซื้อกองทุนแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
3
กรณีได้รับการจัดสรรแล้ว
4
กรณีได้รับการจัดสรรแล้วและส่งคำสั่งซื้อกองทุนไปเพิ่ม

การแสดงรายละเอียดข้อมูล Portfolio กองทุน

1
 • มูลค่ารวมทั้ง Portfolio
 • จำนวนเงินตั้งต้นที่ใช้ซื้อกองทุน
 • กำไร/ขาดทุนจากการลงทุนทั้งหมด
 • กองทุนที่มีอยู่
 • มูลค่าของกองทุน MV-LTF ที่มีอยู่
 • กำไร/ขาดทุนจากกองทุน MV-LTF ที่มีอยู่
 • รายการที่ทำสำเร็จแล้ว รอ บลจ. จัดสรรหน่วยลงทุนให้ในวันทำการถัดไป
2
กดเลือกกองทุนที่สนใจใน Pie Chart เพื่อดูสัดส่วนการลงทุน
3
 • สัดส่วนการของกองทุน MV-LTF ที่มีอยู่เมื่อเทียบกับกองทุนทั้งหมดที่มี
 • จำนวนเงินตั้งต้นที่ลูกค้าซื้อกองทุน MV-LTF
 • กำไร/ขาดทุนจากกองทุน MV-LTF ที่มีอยู่

การแสดงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละกองทุนใน Portfolio

1
กดชื่อกองทุนที่ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลในพอร์ตการลงทุน
2
แสดงรายละเอียดกองทุนที่เลือก
3
กด “ดูหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ” เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
4
แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของกองทุน

การซื้อกองทุน

ผู้ซื้อจะต้องผ่านการทำแบบประเมินความเสี่ยงมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
1
กด “ซื้อ” ในหน้า Portfolio
2
เลือกกองทุนที่สนใจ
3
กด “ซื้อ” กรณีที่ยังไม่เคยซื้อกองทุนที่เลือก
4
กด “ซื้อ” กรณีที่เคยซื้อกองทุนที่เลือกแล้ว
5
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อ
6
เลือกบัญชีที่ใช้ชำระเงิน
7
เลื่อนเพื่อซื้อกองทุน
8
มี Pop up แจ้งเตือนหากกองทุนที่ต้องการซื้อมีความเสี่ยงมากกว่าที่ผู้ซื้อยอมรับได้
9
มี Pop up แจ้งเตือนในกรณีทำรายการซื้อกองทุนนอกเวลาทำการ
10
ตรวจสอบรายการก่อนกด “ยืนยันและส่ง”
11
ทำรายการสำเร็จ
12
ตรวจสอบรายการกองทุนที่ซื้อไปแล้วในหน้าแรกของเมนู
13
ข้อความยืนยันการซื้อในกล่องข้อความ

การทำแบบประเมินความเสี่ยง

1
กดปุ่มในหน้า Portfolio
2
ทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง 12 ข้อ
3
ทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง 12 ข้อ
4
ตัวอย่างคำถามประเมินความเสี่ยง
5
ตัวอย่างคำถามประเมินความเสี่ยง
6
กด “ส่งแบบประเมิน”
7
กด “ยืนยัน”
8
แสดงผลประเมินความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้และเสนอคำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

การเรียกดูผลประเมินความเสี่ยงที่ทำไปแล้ว

1
กดปุ่มเพื่อดูผลประเมินความเสี่ยงที่ทำไปแล้วและคำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น
2
ผลประเมินความเสี่ยง

เช็ค จ่าย โอน แจ้ง ง่ายๆให้ธนาคารอยู่กับคุณทุกที่