สมัครประกันภัยสมาร์ท แคร์ พลัส

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ใช้ชีวิตมั่นใจคุ้มครองภัยแบบจัดเต็ม

สมาร์ท แคร์ พลัส คุ้มครองแบบจัดเต็มเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรม พร้อมเงินชดเชยรายได้รายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซื้อง่ายตลอด 24 ชม. คุ้มครองทันที

รายละเอียดกรมธรรม์

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อบ. 1)

อุบัติเหตุทั่วไป

ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์

100,000
100,000
50,000

2. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่/ โดยสารจักรยานยนต์ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

10,000

3. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี (จ่ายเพิ่มจากข้อ 2)

10,000

4. ค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมสำหรับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์

100,000

5. ค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 7 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)

500 บาท/ วัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ป่วยเป็นหรือเคยเป็นหรือมีอาการรับรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเคยได้รับการตรวจรักษา หรือบอกกล่าว หรือคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรงเบาหวาน โรคกระดูก/หรือกล้ามเนื้อโรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบันหักลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่คุ้มครองการก่อการร้าย
 • แผนนี้ จำกัดให้ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้คนละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • หากผู้ขอเอาประกันภัยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ยินยอมให้บริษัทบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมายเหตุ
 • เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง
 • ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยใบอนุญาตเลขที่ ว00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

การทำรายการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ท แคร์ พลัส

1
เลือกเมนู “บัญชี”
2
เลือกเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ”
3
เลือกเมนู “สมาร์ท แคร์ พลัส” (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)
4
เลื่อนหน้าจอเพื่ออ่านรายละเอียดแผนความคุ้มครองประกันภัยของ บมจ.ทิพยประกันภัย
5
กด “ซื้อประกัน”
6
เลื่อนอ่านหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจนสุดหน้าจอ จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
7
ตรวจสอบรายละเอียดค่าเบี้ยประกันภัย วันที่คุ้มครอง รายละเอียดผู้เอาประกันภัย จากนั้น กด “ชำระเงิน”
8
เลื่อนอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกดปุ่มยอมรับถ้อยแถลงสุขภาพและเงื่อนไขการประกันภัย จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
9
ทำการชำระเงิน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ชำระได้และสามารถเลือกยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งและเปิดเผยข้อมูลฯ เพื่อลดหย่อนภาษีจากนั้น กดปุ่ม “เลื่อนเพื่อส่ง”
10
กดปุ่ม “ยืนยัน”
11
แสดงการทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการดูกรมธรรม์หลังสมัครสำเร็จ

1
ที่แถบเมนู “ประกัน” เลือกบัญชีกรมธรรม์ที่ต้องการดูข้อมูล
2
แสดงรายละเอียดกรมธรรม์ที่เลือกดู
3
กดเลือกแถบเมนู “ความคุ้มครอง” เพื่อเรียกดูรายละเอียดความคุ้มครอง

การแสดงวิธีการซื้อประกันภัยและช่องทางการติดต่อภายใน MyMo

1
กรมธรรม์ที่ซื้อจะแสดงอยู่ในแถบเมนู "ประกัน" กดเลือกแถบเมนู “สมาร์ท แคร์ พลัส”
2
กดที่ปุ่ม
3
แสดงแนะนำวิธีการซื้อประกันและช่องทางการติดต่อ ทิพย Call Center

คำถามที่พบบ่อย

สามารถซื้อให้คนอื่นได้หรือไม่

สามารถซื้อให้ตนเองที่เป็นผู้ใช้งาน MyMo ได้เท่านั้น

ซื้อแล้วสามารถซื้อซ้ำได้หรือไม่ ซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ได้ไหม

หากซื้อแล้ว จะไม่สามารถซื้อซ้ำได้ จนกว่ากรมธรรม์จะหมดความคุ้มครอง (1 ปีนับจากวันที่ซื้อ) และไม่สามารถซื้อได้เกิน 1 กรมธรรม์

เงื่อนไขการซื้อประกันมีอะไรบ้าง

เงื่อนไขเบื้องต้นคือ ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีอายุระหว่าง 15-60 ปี โดยลูกค้าควรอ่านเงื่อนไขการซื้อประกันให้เข้าใจก่อนทำการชำระเงิน

ดูกรมธรรม์ได้ที่ใดบ้าง

บน MyMo ในเมนู Smart Care Plus ที่หน้าแรกหรือไปที่แถบ "บัญชีของฉัน" ในหน้าบัญชีและในอีเมลที่ลูกค้าจะได้รับจากทิพย

อีเมลที่ได้รับคืออะไร

  จะได้รับอีเมล 2 ฉบับคือ

 1. จากออมสิน : อีเมลยืนยันการซื้อประกันบน MyMo
 2. จากทิพย : อีเมลกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันนี้เป็นของออมสินใช่ไหม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากทิพยประกันภัย ออมสินเป็นเพียงนายหน้าในการให้บริการขายเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัย ติดต่อ ทิพย Call center 1736

ใช้ประกันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างไร

เปิดหน้าบัตรประกันจากเมนู Smart Care Plus บน MyMo คู่กับการยื่นบัตรประชาชนให้โรงพยาบาลที่เข้ารักษาโดยเงื่อนไขความคุ้มครองสามารถดูได้จากหัวข้อ "ความคุ้มครอง"